← Back to Faculty

Faculty headshot of Wenqing Xu, PhD

Wenqing Xu PhD

UW Biological Structure
Professor

Email: wxu@uw.edu | Phone: 206.221.5609